Concurs Contabil

ANUNŢ POST VACANT

În data de 22.01.2018, ora 10, Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa organizează concurs pentru ocuparea unui post de execuţie de:

ADMINISTRATOR FINANCIAR, STUDII S, GRAD I

Postul este de tip ,,contractual”, pentru o perioadă nedeterminată cu un program normal de lucru.

Condiţiile generale pentru participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa HG 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte  condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru participare la concurs :

-studii superioare economice;
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
-cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice;
-disponibilitate la program de lucru flexibil;
-abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul;
-bun organizator.

Dosarele se depun la secretariatul Liceului Tehnologic de Servicii Bistriţa, până la data de 9.01.2018, ora 16, şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

a) Cererea de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Tehnologic de Servicii Bistriţa;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea  în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are  antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate  corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
g) Curriculum vitae;

NOTĂ: Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

Calendarul de desfășurare al concursului:

Înscrierile se fac la sediul Liceului Tehnologic de Servicii Bistriţa, Bld. Republicii nr 41, Municipiul Bistrița, Jud. B-N, în perioada 21 decembrie 2017- 9 ianuarie 2018, între orele 9,00-13,00.
Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
a) Proba scrisă: 22.01.2018 ora 10
b) Proba practică: 25.01.2018, ora 10
c) Interviul : 26.01.2018 începând cu ora 10


Download – Anunt concurs contabil – Administrator Financiar

Selectie Dosare – Administrator Financiar

Rezultate proba scrisa – Administrator Financiar

Rezultat Contestatie proba scrisa – Administrator Financiar

Rezultate proba practica – Administrator Financiar

Rezultat Concurs – Administrator Financiar

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *